POLITYKA PRYWATNOŚCI
 

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku ze zgłaszaniem poprzez Serwis udziału/udziałów w wydarzeniach, których organizatorem jest firma ORA&Funksters Tomasz Sławiński, także działając na zlecenie podmiotów trzecich.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest ORA&Funksters Tomasz Sławiński z siedzibą w Warszawie (02-609) przy ul. Szarotki 11,, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 951 180 52 41, Regon: 146508076

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym (Polityka Bezpieczeństwa). Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z administratorem pod adresem e – mail: biuro@ora.pl, a także w formie papierowej lub osobiście pod adresem: ul. Szarotki 11, 02 - 609 Warszawa.

5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się:

a) na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO) (niezbędności do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem), czyli kiedy uczestniczysz w organizowanym przez nas wydarzeniu

b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgody osoby, której dane dotyczą) w celu przyszłych kontaktów, o ile wyrazisz na to zgodę,

c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnionych interesów administratora danych):

i) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,

ii) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

d) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek nałożony prawem na administratora):

i. w celu realizacji żądań organów ścigania i na potrzeby postępowań sądowych,

ii. w celu dopełnianie wymaganych prawem obowiązków: księgowych, podatkowych.

6. Odbiorcą Twoich danych:

a) mogą być instytucje państwowe uprawnione na podstawie przepisów prawa,

b) mogą być podmioty zewnętrzne działające w imieniu i na zlecenie ORA&Funksters, powierzone dane wykorzystywane będą tylko w zakresie i celu wskazanym przez ORA&Funksters.

7. Przechowujemy Twoje dane:

a) przetwarzane na podstawie zgody, do czasu wycofania przez Ciebie zgody,

b) przetwarzane w celu wykonania umowy, do czasu przedawnienia roszczeń powstałych na jej podstawie przez czas niezbędny do ich dochodzenia lub obrony,

c) przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora przez czas niezbędny do osiągnięcia celu lub zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu,

d) przetwarzane na podstawie przepisu prawa przez okres wynikający z aktów prawa powszechnie obowiązującego,

8. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, skargi do organu nadzorczego.

9.Wyrażona przez Ciebie zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych należy kierować na adres mailowy biuro@ora.pl lub do naszego biura przy ul. Szarotki 11 w Warszawie.

10. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f w celach wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

11. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

12.Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

13. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy (udziału w wydarzeniu lub przesłania materiałów) oraz wymogiem umownym natomiast dla celów przetwarzania opartego na Twojej zgodzie podanie danych jest dobrowolne.

14. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a)    poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b)    poprzez gromadzenie plików “cookies”

15. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

16. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis zgloszenia.ora.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

  W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji.

Scroll to Top